Wprowadzenie

Placówka funkcjonuje od 2002 roku i skupia 30 podopiecznych. Warsztat jest prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Warsztat jest finansowany przez PFRON w wysokości 90 %. Pozostałe 10% przekazuje Starostwo Powiatowe z mocy ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Autorem wiersza jest RAINER MARIA RILKE

Sły­szysz, ko­cha­na, oto wzno­szę dło­nie –
sły­szysz: ten ruch…
Wo­kół sa­mot­nych w każ­dej świa­ta stro­nie
rze­czy zmie­nia­ją się w słuch.
Oto, ko­cha­na, przy­my­kam po­wie­ki,
sły­szysz ich sze­lest – ku to­bie znak,
sły­szysz, pod­no­szę je ru­chem tak lek­kim…
…Ale cze­mu cie­bie tu brak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *